Genetisk tuning af cellefabrikker

Denne underside udgør tredje del af teorien for Biotech Academys materiale om Moderne genteknologi.

I fremtidens samfund kan der blive mangel på stoffer, vi i dag bruger, som fx benzin fra olie og måske endda visse fødevarer, som følge af befolkningsudviklingen.
Det er en af grundene til, at det er interessant at optimere en cellefabrik, så den producerer mest muligt af dens værdifulde produkt.

Bør læses efter artikel 2 om cellefabrikker.

Cellen har tusindvis af gener, så derfor er den nødt til at styre, at kun de nødvendige gener er aktive.

Ved at forstå gen-reguleringens tænd/sluk-mekanismer kan de efterlignes til at tune en celle, så den producerer mere!

Det er ikke sikkert, at en ny cellefabrik producerer særlig meget af det ønskede stof. Et eksempel er fx miljøvenligt biobrændstof, som forskere forsøger at producere ved at indsætte de nødvendige enzymer i mikroorganismer, der gerne skulle omdanne fx affald til bio-ethanol! Gener aflæses med forskellig styrke, som afhænger af genets regulering. Det gælder også et indsat gen, der instruerer cellen i at danne dens produkt, fx et nødvendigt enzym i dannelse af bio-ethanol.

Den stigende forståelse for genreguleringen har gjort det muligt at skrue op for de interessante gener og derved ‘tune’ cellen til at producere øgede mængder. Og på samme måde kan vi også skrue ned for de uønskede gener i cellen eller helt fjerne dem.

Hvis cellerne producerer et sjældent medicinstof, kan man givetvis score så stor en økonomisk gevinst ved omsider at kunne tilbyde en behandling, at det ikke er værd at bruge meget tid på at optimere organismen. Men hvis stoffet fx skal sælges i konkurrence med den kemiske industri, er det uhyre vigtigt, at cellen ikke spilder værdifuld næring på ligegyldige stoffer eller er for sløv, så prisen bliver for høj. Man kan derfor forsøge genetisk at ’tune’ organismen til at producere mere og hurtigere eller fx udnytte næringen bedre, så udbyttet forbedres.

I denne artikel behandles disse genetiske mekanismer, der styrer cellen, og som kan ændres med genteknologi. Nogle af disse produktionsforbedringer kan også opnås ved at eksperimentere med at finde cellens foretrukne temperatur, næringskoncentration og andre betingelser. I industrien vil man ofte forsøge begge dele ved udviklingen af cellefabrikker.

Genetisk optimering af en cellefabrik handler grundlæggende om at øge produktionen af protein fra det kodende gen. Generne kan fx aktiveres kraftigere ved at ændre i den biologiske regulering, som styrer både transkriptionen fra DNA til mRNA, og translationen af mRNA til protein. Men fordi det drejer sig om komplekse, levende organismer, findes der ingen fast, idiotsikker metode; man må tænke og eksperimentere sig frem fra situation til situation.

Genregulering – Genernes tænd/sluk-knapper

Hvorfor genregulering?

Mange gener er kun nødvendige i særlige situationer og har derfor behov for en skarp regulering af deres ekspression (udtryk).
Nogle bakterier bærer fx særlige selvmordsgener, som selvsagt ikke skal udtrykkes normalt, mens andre gener hjælper til som forsvar på varmechok, og derfor kun skal udtrykkes som beskyttelse ved høje temperaturer.

I flercellede organismer styrer reguleringen også den specialisering, der skaber de forskellige celletyper. Således dannes det iltbærende protein hæmoglobin fx i de røde blodceller, men ikke i huden, hvor det er ubrugeligt.

Figur 19. Oversigt over nødvendige, regulerende dele for gen-ekspression. Det ses desuden, om de er til stede på DNA-, mRNA og protein-niveau. Længderne på figuren svarer ikke til de aktuelle længder. RBS: Ribosombindingssted. ATG: Startcodon. TAG: Stopcodon

 

Reguleringen af generne er utrolig vigtig for, hvordan cellerne bliver, men også fordi den også sikrer, at organismen sparer på ressourcerne ved kun at producere de proteiner, der er nødvendige.

Som figur 19 viser, vil DNA’et for ét gen typisk indeholde mange flere elementer end blot den proteinkodende region. Også de omkringliggende elementer deltager i genreguleringen.

 

Promoter: Øgning af genets transkription

Når et protein fra et gen skal bruges i cellen, bliver transkriptionen af genets DNA aktiveret. Der dannes nu mRNA og dermed protein (forklaret i 1 Hvad er DNA og gener?). Kort inden den protein-kodende region af genet sidder der på DNA-strengen en bestemt sekvens kaldt en promoter, der netop har den opgave at hjælpe med at aktivere transkriptionen (figur 19). Gener, der altid bruges, har meget stærke promotere, som gør at generne altid er tændte og transkripteres. Omvendt findes promotere, der kun aktiveres i ganske særlige situationer, hvor genet er nødvendigt. Det kunne fx være, hvis cellen får et varmechok og skal beskytte sig. Genteknologien gør det muligt snedigt at udvælge lige den promoter, der passer godt til at aktivere det producerende gen i en bestemt cellefabrik.

 

Promoterens biologiske virkningsmekanisme

DNA’et der udgør en promoter, kan tiltrække helt særlige proteiner, der binder til promoteren. Disse proteiner kaldes transkriptionsfaktorer. Transkriptionsfaktorer kan være meget specialiserede til bestemte promoterer, hvor de kan binde til en helt speciel DNA- sekvens. Transkriptionsfaktorerne er kun til stede i cellen, når der er behov for transkription af de pågældende gener. Binding af disse transkriptionsfaktorer til promoteren på DNA’et er nemlig med til at guide enzymet RNA-polymerase til også at binde DNA’et, så det kan begynde at transkriptere DNA’et til mRNA. En sådan transkriptionfaktor kaldes også en aktivator.

I genetisk optimering af en cellefabrik er det som udgangspunkt smart at vælge en kraftig promoter, der fører til produktion af meget protein og dermed det ønskede produkt.
En promoter, der altid fører til transkription af DNA’et, kaldes konstitutiv. Men disse promotere er ikke altid de smarteste at anvende til at styre transkriptionen i en cellefabrik. Man kan nemlig ikke forhindre genet i at blive transkriperet hele tiden. Cellerne går straks i gang med at producere proteinet, selv mens de er i deres begyndende vækstfase, hvor ressourcerne måske hellere skal spares til først at skabe flere celler, inden selve produktionen af proteinet startes.

En anden promotertype kaldes inducibel, fordi bestemte forhold skal til for at starte transkriptionen. Det kan enten være fysiske betingelser (fx lav/høj temperatur) eller kemiske betingelser (fx tilstedeværelsen af et bestemt stof). En inducibel promoter kan derfor være smart at bruge med produktionsgenet i en cellefabrik. Det er især klogt, hvis produktet ligefrem har en giftig påvirkning af værtscellen. Med en inducibel promoter, kan man vente med at aktivere genet, til rigtig mange celler er vokset frem.

 

Terminator af transkription

Det kan være klogt at tilføje en terminator-sekvens lige efter genet, der koder for proteinproduktet (figur 19). En terminator sørger for at transkriptionen ophører, når RNA-polymerase når frem til den på sin vej hen ad DNA’et. Uden en terminator risikerer man også at få transkripteret så meget af den efterfølgende, irrelevante DNA-kode fra ekspressionsvektoren, at det forstyrrer cellen. Det ekstra mRNA som følger med kan også gøre mRNA’et meget ustabilt og letnedbrydeligt.

 

Ribosombindingssted (RBS) hjælper med genets translation

Translationen af mRNA til protein kan også øges genetisk. Inden selve den protein-kodende sekvens på mRNA’et (dvs. inden startcodonet) sidder der nemlig en sekvens, der er et ribosombindingssted (RBS) (figur 19). Der er forskel på typerne mellem eukaryoter og prokaryoter, men fælles er, at ribosomet her bindes inden, det bevæger sig hen til startcodonet og begynder selve proteinsyntesen. Ved at vælge bestemte RBS’er kan det lade sig gøre at opnå en bedre ribosombinding og dermed bedre translation af mRNA’et til protein.

 

Start- og stopcodon

Det første codon, der translateres til et protein, er altid startcodonet med mRNA-koden AUG. AUG koder for aminosyren methionin (T i DNA erstattes som bekendt af U i mRNA). I princippet begynder alle proteiner derfor med methionin. Tre af de 64 forskellige codons koder ikke for en aminosyre, men er i stedet stopcodons: DNA-koderne UAG, UGA og UAA får translationen af mRNA’et til at ophøre (figur 19).

 

Flere kopier af genet

Hvis et gen findes i flere kopier i cellen, øges også muligheden for at lave mere mRNA af det, og dermed øges også hvor meget protein der i sidste ende dannes. Når genet sidder i en ekspressionsvektor, afgøres genets antal kopier i cellen af den Ori-sekvens (Origin of replication), der er sat i vektoren. DNA-replikationen starter nemlig ved Ori, og der findes både stærke og svage af disse sekvenser. Nogle Ori-sekvenser giver fx kun én kopi af ekspressionsvektoren i cellen, mens andre stærke Ori kan give omkring 200 kopier i hver celle. Inden man så nu skynder sig at vælge den kraftigste Ori-sekvens, skal man være opmærksom på, at cellens vækst sænkes af at producere rigtig mange kopier, så produktionen måske slet ikke bliver større alligevel!

 

Optimering der ikke skyldes genregulering

Codon-optimering

Som nævnt koder flere forskellige codons i den genetiske kode for den samme aminosyre. Men det har vist sig, at nogle organismer foretrækker bestemte codons. Fx koder AAT og AAC begge for aminosyren asparagin, og hele seks forskellige codons koder for arginin (figur 19). Men én organismes gener vil typisk kun bruge nogle bestemte codons for hver aminosyre, idet hvert codon kræver én slags tRNA, og tRNA’et har forskellig udbredelse i de forskellige organismer. Der er udviklet små computerprogrammer, der kan lave optimeringen af det DNA, der skal bruges. DNA’et kunne fx stamme fra et pattedyr med væsentligt anderledes codon-brug end den bakterie- eller gærcelle, der skal bruges i cellefabrikken.

Optimering til oprensning: His-mærke

Genetisk optimering for at forbedre den efterfølgende oprensning kan også være en god idé, da gevinsten ved et højt DNA-udtryk nemt mistes, hvis proteinet bagefter viser sig svært at oprense, og der derfor tabes en stor andel af proteinet for at opnå den nødvendige renhed.

I bakterien Escherichia coli og andre prokaryoter kan en af optimeringsmetoderne være at koble et histidin-mærke (på engelsk: His-tag) til proteinet. Histidin-mærket består af mindst seks efterfølgende histidin-aminosyrer, der gør det nemmere at fiske netop dette protein fra alle de andre under oprensningen. Codons for histidin-halen indsættes som en del af det nye DNA i cellen, så det automatisk vil være koblet til en af enderne på det færdige protein.

Histidin er en aminosyre, som gerne vil binde til metalioner som fx Ni2+ og Zn2+. Med en hel række af histidiner påsat for enden vil disse proteiner kunne binde til et net af nikkel-ioner, som oprensningsvæsken hældes igennem (figur 20).

Figur 20. Oprensning af protein med histidin-mærke. Mærket indsættes genetisk til produktet, og produktet vil nu pga. histidin-grupperne binde til et nikkelgitter, mens resten af væsken rinder igennem og kasseres. Derefter frigives produktet ved at skylle med fri histidin, der vil binde til nikkelgitteret i stedet for det histidin-mærkede produkt.

 

Især vigtigt at huske:

  • En cellefabrik kan optimeres genetisk ved at bruge forskellige tricks, der ofte ændrer ved genreguleringen.
  • Genregulering er en meget vigtig egenskab, der hele tiden sørger for, at kun de nødvendige gener udtrykkes.
  • Det er vigtigt at vælge en egnet promoter til rekombinant produktion. Promoteren er en slags startknap til genets transkription og findes i forskellige typer og styrker.