Ordforklaring: Enzymer

Denne underside udgør femte del af teorien for Biotech Academys materiale om Alkohol og enzymkinetik.

Acetyl-coenzym A
Kaldes også acetyl-CoA og har molekylformlen C23H38N7O17P3S. Indgår bl.a. i citronsyrecyklussen, hvor det lader carbonatomer i en acetylgruppe blive oxideret, så der frigives energi.

 

Aktivt site
Det sted på et enzym, hvortil substratet primært bindes.

 

Aktivt stof
Den kemiske komponent i et produkt, der giver den ønskede virkning. I medicin er acetylsalicylsyre eksempelvis det aktive stof i hovedpinepillen Aspirin, der virker smertestillende. Et andet eksempel er Atamon, der er et konserveringsmiddel. Her er det natriumbenzoat, der er det aktive stof, da det har en evne til at slå svampe og bakterier ihjel.

 

Aldehyddehydrogenase
Enzym, der katalyserer oxidationen af aldehyder.

 

Alkoholdehydrogenase (ADH)
Helt centralt enzym i nedbrydelsen af alkohol i kroppen. Reducerer NAD+ til NADH.

 

Amfetaminpiller
Piller indeholdende amfetamin (også kaldt go-piller), der blandt andet under anden verdenskrig blev udleveret til amerikanske piloter, for at de kunne holde sig vågne under lange bombetogter. US Air Force bruger stadig de såkaldet go-piller, der i dag indeholder dextroamfetamin, som er en ’forædlet’ udgave af amfetamin med færre bivirkninger.

 

Antabus
Et medikament der bruges i behandling af alkoholisme. Antabus har til formål at forhindre, at patienten drikker alkohol. Det sker ved at det aktive stof, disulfram, inaktiverer det enzym, der omdanner acetaldehyd til acetat. På den måde vil der 5-10 minutter efter alkoholindtag fremkomme forhøjede koncentrationer af acetaldehyd i kroppen. Disse koncentrationer er ca 10 gange højere end hos en person, der ikke tog Antabus. Acetaldehyden giver symptomer som kvalme, hovedpine, rødmen, sænket blodtryk, hjertebanken, åndenød og synsvanskeligheder. Disse symptomer kan vare flere timer.

 

Bindingsaffinitet
Beskriver, hvor tilbøjeligt et substrat er til at binde sig til et enzym.

 

Centralnervesystemet (CNS)
Består af stor-, mellem- og lillehjernen, hjernestammen og rygmarven. CNS er den del af nervesystemet, der koordinerer alle bevægelser i kroppen. Derudover styrer CNS mange organfunktioner i kroppen. Den del af nervesystemet, der ikke tilhører CNS, kaldes det perifære nervesystem (PNS).

 

Citronsyrecyklus
Kaldes også Krebs’ cyklus, eller tricarboxylsyrecyklus (TCA-cyklus) og er en række energifrigivende processer, der foregår som en central del af den aerobe metabolisme. Citronsyrecyklus nedbryder acetylgrupper til kuldioxid.

 

Coenzym
Er et organisk hjælpestof, der er nødvendigt for, at et givent enzym kan katalysere en reaktion. For eksempel er mange vitaminer coenzymer, og NAD+ er et nødvendigt coenzym, blandt andet for enzymet alkoholdehydrogenase (ADH).

 

Cofaktor
Kan enten være et metal eller et coenzym. En cofaktor fungerer som ’hjælper’ for et enzym, idet det er med til at katalysere en given reaktion.

 

Controlled Substances Act
Amerikansk lov, der regulerer hvilke psykoaktive stoffer, der er lovlige, begrænset lovlige, receptpligtige og ulovlige.

 

Depressant
Fællesbetegnelse for stoffer, der ved indtagelse nedsætter aktiviteten af dele af kroppen eller hjernen. Alkohol, nikotin og muskelafslappende medicin er eksempler på depressanter.

 

Diamorfin
Et andet navn for heroin.

 

Dissociation
Den kemiske proces, hvorved en komponent (for eksempel et salt eller et enzym-substrat-kompleks) opløses i delkomponenter og opnår ligevægt. Ligevægtskonstanten ved denne ligevægt kaldes dissociationskonstanten og defineres som Kd = [A]*[B] / [AB], hvor [A] og [B] beskriver delkomponenternes koncentrationer og [AB] det samlede kompleks’ koncentration.

 

Eddikesyre
Kaldes også ethansyre og har molekylformlen CH3COOH. Ved nedbrydning af mange organiske stoffer omdannes disse først til eddikesyre, hvorefter de kan indgå i citronsyrecyklussen.

 

Enzym
Et protein som kan katalysere en kemisk reaktion. Enzymer spiller en altafgørende rolle for alle former for liv på Jorden.

 

Enzymkinetik
Læren om enzymers reaktioner og reaktionshastigheder.

 

Ethanol
Har den kemiske formel CH3CH2OH og er en primær alkohol. Ethanol er det stof, vi i daglig tale kalder alkohol og er nok verdens mest udbredte rusmiddel, da det er et stærkt psykoaktivt stof.

 

Ethylenglycol
Anvendes ofte som frostvæske, for eksempel i biler. Ved indtagelse omdannes ethylenglycol til oxalsyre, som er ekstremt giftigt.

 

Euforiserende stof
Betegnelse for rusmidler der frembringer eufori, altså en følelse af lykke og velvære. Bruges også nogle gange synonymt med ordet rusmiddel.

 

Formaldehyd
En aldehyd med molekylformlen HCHO. Stoffet kaldes også for methanal. Er ekstremt giftigt for mennesker.

 

Format
Den korresponderende base til myresyre. Nedbrydningsprodukt af formaldehyd.

 

Føtalt alkoholsyndrom (FAS)
En sygdom, der kan ramme børn, hvis mødre har drukket for store mængder alkohol under graviditeten. FAS har mange konsekvenser – både psykiske og fysiske. Det kan bl.a. resultere i en forsinket fysisk udvikling og store indlæringsproblemer. FAS er den hyppigste årsag til intellektuelle defekter i den vestlige verden.

 

Hastighedskonstant
Er en talværdi for, hvor hurtigt en reaktion forløber. Hastighedskonstanter er bl.a. afhængige af temperaturen, men uafhængige af koncentrationen af såvel reaktant som produkt.

 

Hydridion
Har molekylformlen H, hvilket vil sige, at det er et normalt hydrogen-atom, der har optaget en ekstra elektron, og derved er blevet negativt ladet.

 

Hydroxylgruppe
Den kemiske forbindelse -OH. Alle alkoholer indeholder en hydroxylgruppe. Hydroxylgruppen er blandt andet vigtig pga. dens evne til at gøre stoffer mere vandopløselige.

 

Katalyse
Den proces, hvorved en kemisk reaktion sættes i gang eller får øget sin reaktionshastighed. En komponent, der indleder en katalyse, kaldes en katalysator og adskiller sig fra andre deltagere i reaktionen ved, at den ikke selv bliver forbrugt, når reaktionen forløber. Mange kemiske reaktioner i kroppen forløber ikke med en betydelig hastighed, uden der er en katalysator til stede.

 

Kovalent binding
En type kemisk binding, der opstår, når to atomer deler ét eller flere elektronpar. Det simpleste eksempel på en covalent binding findes i frit brint, H2, der består af to brintatomer, der deler to elektroner i en kovalent binding.

 

Lineweaver-Burk-plot
Anvendes til bl.a. at bestemme forskellige inhiberingstypers KM– og Vmax-værdier. Med moderne computerprogrammer kan man udregne disse mere nøjagtigt, men plottet er stadig meget anvendeligt til at illustrere effekterne af forskellige typer inhibering.

 

MCDM
Multikriterie-beslutningsmodel. En analysemodel, der inkorporerer mange forskellige fagområder og holdninger, og som især anvendes, når der skal træffes en kompromis-beslutning på tværs af forskellige konfliktområder.

 

Medikament
Kan også kaldes lægemiddel. Et medikament er et stof, der har til formål at bekæmpe en sygdom eller lidelse.

 

Methanol
Har den kemiske formel CH3OH og er en primær alkohol. Methanol kaldes i daglig tale træsprit og er yderst giftigt for mennesker – en dosis på bare 10 mL kan medføre permanent blindhed, og 100 mL er dødeligt.

 

Morfin
Har den kemiske formel C17H19NO3. Morfin er en kraftigt smertestillende depressant, som i dag anvendes kortvarigt mod stærke smerter. Man er holdt op med at give folk morfin i længere perioder, da det er ekstremt vanedannende, og risikoen for at udvikle afhængighed er meget stor. Morfin findes i en række receptpligtige lægemidler og udvindes fra opium, som er saften fra bestemte valmuer.

 

Myresyre
En carboxylsyre med molekylformlen HCOOH. Myresyre har sit navn, da det er dette sviende stof, som nogle myrer sprøjter som forsvarsmekanisme.

 

NAD+
Nikotinamid-adenin-dinukleotid. Et coenzym, der findes i alle celler i kroppen, og som spiller en vigtig rolle i redoxreaktioner. NAD+ bruges til at modtage elektroner fra nedbrydning af næringsstoffer, hvorved NADreduceres til NADH. I mitokondrierne afgiver NADH elektronerne og oxideres atter til NAD+.

 

NADH
Coenzym, der deltager i redoxreaktioner ved at fungere som elektrondonor (se ovenstående om NAD+).

 

Narkotika
Oprindeligt blev et narkotikum defineret som et bedøvelsesmiddel dvs. i forbindelse med narkose. Verdenssundhedsorganisationen har siden defineret narkotika som alle psykoaktive stoffer, der medfører afhængighed af stoffet. I daglig tale bruges ordet om de hårdeste, ulovlige og euforiserende stoffer.

 

Oxaloacetat
En vigtig bestanddel i citronsyrecyklussen. Reagerer med acetyl-CoA og danner citrat.

 

Oxidation
Den ene halvdel af en redoxreaktion. Når et stof oxideres vil det afgive elektroner til at andet stof, som derved reduceres.

 

Penicillin
En gruppe af antibiotika, der har meget stærke antibakterielle virkninger, da stoffet ødelægger bakteriers evne til at opbygge deres cellevæg. Penicillin gives derfor mod bakterielle infektionssygdomme, som kroppen ellers ville have svært ved at nedkæmpe. Et stigende antal af bakterier har dog udviklet resistens over for penicillin.

 

Produkt
Når en eller flere reaktanter reagerer i en kemisk reaktion, kaldes resultatet et produkt. En reaktion kan have et eller flere produkter.

 

Protonering
Når en base modtager en H+-ion og omdannes til sin korresponderende syre, siger man at den protoneres. Det skyldes at en H+-ion blot er en proton. Når en syre omdannes til son korresponderende base, siger man ligeledes at den deprotoneres.

 

Psykoaktivt stof
En betegnelse for stoffer, der påvirker hjernen og centralnervesystemet og derfor kan ændre sindstilstande, såsom humør, bevidsthed, indlæringsevne og generel opførsel. Psykoaktive stoffer bruges både rekreativt og medicinsk.

 

Reaktionskinetik
Studiet af kemiske reaktioner, herunder deres hastighed og de omstændigheder, hvorunder de forløber.

 

Redox-balance
Ved en redox-reaktion vil et stof oxideres, mens et andet reduceres. Det betyder, at det ene stof afgiver elektroner, som optages af det andet. Da elektroner hverken kan opstå eller forsvinde, må der ske lige meget reduktion og oxidation. Redox-reaktionen skal være balanceret.

 

Reduktion
Den ene halvdel af en redoxreaktion. Når et stof reduceres, vil det optage elektroner fra et andet stof, som derved oxideres.

 

Rekreativ brug
Hvis et stof anvendes privat til ikke-medicinske formål, siges brugen at være rekreativ. Hvis man drikker alkohol til en fest, er det et eksempel på rekreativ brug.

 

Retikulære formation
Center i hjernen, der styrer en lang række kropsfunktioner. En af de vigtigste funktioner er kontrol af søvn og bevidsthed.

 

Specifitet
Et enzyms villighed til at binde et givent substrat. Enzymer har typisk meget høj specificitet over for deres substrater. Det er derfor kun helt specifikke substrater, der bindes til et enzym, og helt specifikke reaktioner, der bliver katalyseret af enzymet.

 

Stimulans
Et stof, der i modsætning til depressanter, aktiverer forskellige centre i hjernen og har en opkvikkende effekt.

 

Substrat
Et molekyle, der indgår i en enzymreaktion og bliver omdannet til et produkt katalyseret af enzymet.

 

United States Pharmacopeia (USP)
En liste over standarder og krav, som receptpligtig- og håndkøbsmedicin skal overholde i USA. USP bliver revideret og udgivet én gang om året.