⇐ Tilbage til oversigt

Fortyndingsberegninger

Biostriben for gymnasiet

Herunder finder du videoer, som er målrettet de gymnasiale uddanelser (STX, HTX, mm). Til alle videoerne er der knyttet spørgsmål som kan få eleverne til at tænke videre over emnerne.

Fortyndingsberegninger ved fortynding af en stamopløsning

Fortynding

Fortynding handler om at gøre koncentrationen af en væske, et stof eller en bakteriekultur tyndere, eller forklaret på en anden måde, at gøre det mindre koncentreret.
Du kan opleve at skulle lave en fortynding i laboratoriet og/eller besvare en teoretisk opgave omkring fremstillingen af en fortynding. I denne video kan du lære om hvordan du gør det ift. fortynding af en stamopløsning.

Fortynding af en stamopløsning

En stamopløsning er en koncentreret opløsning. For at fortynde stamopløsningen anvendes fortyndingsvand, f.eks. saltvand.
I denne video lærer du at anvende en formel, som hjælp til at fremstille en fortyndet stamopløsning.

Før du ser videoen

Det er godt at kunne basal matematik, som at gange og dividere, samt forstå hvordan en formel/regnestykke kan omskrives.

Når du har set videoen

Efter du har set og forstået videoen, har du nu lært, hvilke beregninger man foretager for at fremstille en fortynding af en stamopløsning. Hvis du har lyst til at lære mere om beregning af fortyndinger i andre situationer, kan du se videoerne Fortyndingsrække og Standardkurve.

Opgaver til Stamopløsning

Efter at have set videoen om fortyndingsberegninger ved fortynding af en stamopløsning, kan du teste dig selv i om du har forstået videoen.

Multiple choice spørgsmål

Spørgsmål 1:
Hvad betyder det at skulle fortynde en væske, et stof eller en bakteriekultur?

a) At gøre noget mere koncentreret
b) At gøre noget til en fast form
c) At gøre noget mindre koncentreret
d) Ingen af de ovenstående svarmuligheder

Spørgsmål 2:
Hvilken formel anvendes ved beregning af fortyndinger?

a) cfør * Vfør = cfør * Vefter
b) cfør * Vefter = cefter * Vfør
c) cfør * cefter = Vfør * Vefter
d) cfør * Vfør = cefter * Vefter

Spørgsmål 3:
Hvad betyder cfør og cefter?

a) cfør er volumenet af stamopløsningen før den fortyndes og cefter er koncentrationen af den fortyndet stamopløsning.
b) cfør er koncentrationen af stamopløsningen før den fortyndes og cefter er volumenet af den fortyndet stamopløsning.
c) cfør er koncentrationen af stamopløsningen før den fortyndes og cefter er koncentrationen af den fortyndet stamopløsning.
d) cfør er koncentrationen af den fortyndet stamopløsning og cefter er koncentrationen stamopløsningen før den fortyndes.

Spørgsmål 4:
Hvad er vigtigt, når man regner med fortyndinger?

a) At alle enheder er forskellige fra hinanden
b) At volumen altid er det samme før og efter
c) At koncentrationen altid er 109 CFU/mL før fortynding
d) At enhederne stemmer overens

Spørgsmål 5:
Hvilken formel skal man bruge for at beregne Vfør?

a) Vfør = (cefter * Vefter) / cfør
b) Vfør = cefter * Vefter
c) Vfør = cfør * cefter * Vefter
d) Vfør = cfør / (cefter * Vefter)
e) Vfør = Vefter / cfør

Problemopgaver

Opgave 1:

Du har formlen cfør * Vfør = cefter * Vefter, og du vil gerne finde cfør. Vis trin for trin, hvordan du omskriver formlen for at få cfør.

Opgave 2:

Du vil gerne have en fortyndet stamopløsning med en koncentration på 0,01 M og et volumen på 0,5 L. Du har en stamopløsning med en koncentration på 0,1 M. Hvor mange mL skal du tilsætte af stamopløsningen for at få den fortyndet stamopløsning?

Opgave 3:

Du har en stamopløsning med en koncentration på 0,1 M og et volumen på 0,3 L, som du tilsætter til saltvandet. Du vil gerne have en fortyndet stamopløsning med et volumen på 0,12 L. Hvad bliver koncentrationen er den fortyndet stamopløsning?

Fortyndingsberegninger ved fremstilling af en fortyndingsrække

Fortynding

Fortynding handler om at gøre koncentrationen af en væske, et stof eller en bakteriekultur tyndere, eller forklaret på en anden måde, at gøre det mindre koncentreret.
Du kan opleve at skulle lave en fortynding i laboratoriet og/eller besvare en teoretisk opgave omkring fremstillingen af en fortynding. I denne video kan du lære om hvordan du gør det ift. fortynding af en stamopløsning.

Fortyndingsrække

En bakteriekultur er koncentreret. For at fortynde den anvendes en fortyndingsrække.
I denne video lærer du, hvad en fortyndingsrække er, hvordan man fremstiller og anvender den, samt lærer du nogle formler at kende som er gode at bruge, når du arbejder med fortynding af bakterier.

Før du ser videoen

Inden du ser denne video, vil det være en god idé at se Stamopløsning.

Når du har set videoen

Du har nu lært en anden situation, hvor man foretager en fortynding end ved en stamopløsning, i dette tilfælde fremstiller man en fortyndingsrække for at fortynde en bakteriekultur. Hvis du har lyst til at lære om en tredje situation at kende, hvor en fortynding anvendes, kan du se videoen Standardkurve.
Hvis du vil se mere om hvordan bakterier vokser, kan du se videoen Mikroorganismers vækstfaser.

Opgaver til Fortyndingsrække

Efter at have set videoen om anvendelsen af en fortyndingsrække til en bakteriekultur, kan du teste dig selv i om du har forstået videoen.

Multiple choice spørgsmål

Spørgsmål 1:
Hvad er en overnatskultur?

a) En overnatskultur er en bakteriekoloni som har vokset i en væske natten over
b) En overnatskultur er en væske som har vokset natten over
c) En overnatskultur er en bakterie som at blevet sat udenfor om natten
d) Ingen af de ovenstående svarmuligheder

Spørgsmål 2:
Hvad er en 10-foldsfortyndingsrække?

a) Når fortyndingsfaktoren er 10 i alle fortyndingsrørene som anvendes i fortyndingsrækken
b) Når der altid anvendes 10 fortyndingsrør i fortyndingsrækken
c) Når en fortyndingsrække har ét fortyndingsrør med en fortyndingsfaktor på 10, mens de andre fortyndingsrør har en anden fortyndingsfaktor
d) Når der udtages 10 gange fra ét fortyndingsrør som anvendes i fortyndingsrækken

Spørgsmål 3:
Hvad er enheden for fortyndingsfaktoren?

a) [CFU/mL]
b) [CFU]
c) [mL]
d) Fortyndingsfaktoren har ingen enhed

Spørgsmål 4:
Hvilke formler kan man bruge til at beregne fortyndingsfaktoren?
(Forkortelser: FF = fortyndingsfaktor, Konc. = koncentration, el. = eller)

a) FF = (Antal bakteriekolonier [CFU]) / (Konc. af fortyndet overnatskultur [CFU/mL])

og FF = (Total volumen [µL] el. [mL]) / (Udtaget volumen [µL] el. [mL])

b) FF = (Volumen af overnatskultur [mL]) / (Konc. af fortyndet overnatskultur [CFU/mL])

og FF = (Total volumen [µL] el. [mL]) / (Udtaget volumen [µL] el. [mL])

c) FF = (Konc. af overnatskultur [CFU/mL]) / (Konc. af fortyndet overnatskultur [CFU/mL])

og FF = (Total volumen [µL] el. [mL]) / (Udtaget volumen [µL] el. [mL])

d) FF = (Konc. af overnatskultur [CFU/mL]) / (Konc. af fortyndet overnatskultur [CFU/mL])

og FF = (Total konc. [CFU/mL]) / (Udtaget volumen [µL] el. [mL])

Problemopgaver

Opgave 1:

Du vil gerne tælle 200 bakteriekolonier på en agarplade, og du ved, at du udtager 100 µL fra et fortyndingsrør og tilsætter det på agarpladen. Hvad skal koncentrationen være i fortyndingsrøret?

Opgave 2:

Koncentrationen i et fortyndingsrør er 4×102 CFU/mL og koncentrationen af overnatskulturen er 4×108 CFU/mL. Hvad er fortyndingsfaktoren (FF) for fortyndingen af overnatskulturen?

Opgave 3:

Du har en overnatskultur, hvor der er 3×108 CFU/mL af bakterien i beholderen. Spørgsmålet er, hvor meget skal overnatskulturen fortyndes for, at du kan tælle 30 CFU, dvs. 30 bakteriekolonier/pletter på agarpladen. Til agarpladen har du tilsat 100 µL af den fortyndet overnatskultur.

Opgave 4:

Tegn, hvordan fortyndingsrækken kommer til at se ud ved brug af resultatet fra Opgave 3.
Til at fremstille fortyndingsrækken bruger du fortyndingsrør med 900 µL fortyndingsvand.
På tegningen skal der skrives: koncentrationen af overnatskulturen, volumen udtaget til fortyndingsrør, koncentrationen i de enkelte fortyndingsrør, volumen udtaget fra fortyndingsrør til agarpladen, og antallet af bakteriekolonier der kan tælles på agarpladen.

Fortyndingsberegninger ved fremstilling af en standardkurve

Fortynding

Fortynding handler om at gøre koncentrationen af en væske, et stof eller en bakteriekultur tyndere, eller forklaret på en anden måde, at gøre det mindre koncentreret.
Du kan opleve at skulle lave en fortynding i laboratoriet og/eller besvare en teoretisk opgave omkring fremstillingen af en fortynding. I denne video kan du lære om hvordan du gør det ift. fortynding af en stamopløsning.

Standardkurve

Hvis man gerne vil bestemme koncentrationen af et stof, kan man anvende en standardkurve. For at opbygge standardkurven bruger man en række fortyndinger med kendte koncentrationer af samme stof, som hver har fået målt deres absorption af lys. Koncentrationen indsættes på x-aksen og absorbans på y-aksen. Ved at måle absorbansen af den ukendte koncentration, kan koncentrationen bestemmes vha. standardkurven.

Før du ser videoen

Inden du ser denne video vil det være en god idé at se Stamopløsning og Fortyndingsrække.

Når du har set videoen

Du har nu lært en tredje situation, hvor det er godt at kunne beregne fortyndinger. Her lærte du om fremstillingen af en standardkurve, når en væskes forskellige koncentrationer måles ved absorbans. Hvis du gerne vil lære mere om absorbans, kan du se videoen Spektrofotometri.

Opgaver til Standardkurve

Efter at have set videoen om, hvordan man fremstiller en fortyndingsrække til en standardkurve, kan du teste dig selv i om du har forstået videoen.

Multiple choice spørgsmål

Spørgsmål 1:
Hvilke betegnelser er der på x- og y-aksen af standardkurven?

a) x-akse: koncentration og y-akse: bølgelængde
b) x-akse: absorbans og y-akse: koncentration
c) x-akse: koncentration og y-akse: absorbans
d) x-akse: koncentration og y-akse: volumen

Spørgsmål 2:
Hvad er formålet med en standardkurve?

a) At få en ret linje mellem koncentrationerne 5 M og 10 M
b) At absorbansen er ens for alle koncentrationer
c) At den anvendes til at beregne hvor meget lys der skal bruges
d) At den anvendes til at forudse en ukendt koncentration af et stof ved at måle dens absorption af lys

Spørgsmål 3:
Bruger man forskellige bølgelængder for den samme standardkurve?

a) Ja, fordi koncentrationerne er forskellige
b) Nej, man bruger én bølgelængde for standardkurven, fordi der måles på ét stof i standardkurven
c) Nej, man bruger altid en bølgelængde på 400 nm for alle standardkurver
d) Ja, fordi det giver en bedre standardkurve

Problemopgaver

Opgave 1:

Du vil gerne have at den fortyndede stamopløsning har et volumen på 0,75 L efter du har tilsat 0,25 L af stamopløsningen, som fortyndes i saltvand. Hvor mange mL saltvand, skal du bruge?

Opgave 2:

Du har en stamopløsning med en koncentration på 1 M. 100 mL af stamopløsningen tilsættes til X mL saltvand i et glas. Koncentrationen af den fortyndede stamopløsning i glasset er nu 0,5 M.
Du skal besvare følgende spørgsmål (følg gerne spørgsmålene i denne rækkefølge):

1. Hvad er fortyndingsfaktoren (FF) for fortyndingen af stamopløsningen?

2. Hvad er det totale volumen i glasset med 100 mL stamopløsning og X mL saltvand?

3. Hvor mange mL saltvand er der i glasset?

BioStriben er udarbejdet af Pernille Ott Frendorf, Emma Holsey Kristiansen, Alexandra L. Zahid og Anders Ellegaard.

null

Pernille læser til daglig til civilingeniør i Bioteknologi.

Læs mere om Pernille her.

Pernille Ott Frendorf

null

Emma læser til daglig til civilingeniør i Bioteknologi.

Læs mere om Emma her.

Emma Holsey Kristiansen

null

Alexandra læser til daglig til civilingeniør i Bioteknologi.

Læs mere om Alexandra her.

Alexandra L. Zahid

null

Anders læser til daglig til civilingeniør i Bioteknologi.

Læs mere om Anders her.

Anders Ellegaard

null

Cecilie Amalie Neijendam Thystrup

Cecilie læser til dagligt på DTU sin bachelor i Teknisk Biomedicin.

Du kan læse mere om Cecilie her.